ساعت :

05:26

تاریخ :

10 مهر 1402

سازمان پسماند شهرداری بیرجند

سازمان محیط زیست استان طی جلسه ای با حضور معاون مدیر کل حفاظت محیط زیست از اقدامات سازمان مپ شهرداری بیرجند تقدیر و تشکر کرد.