ساعت :

03:31

تاریخ :

5 اسفند 1402

سازمان پسماند شهرداری بیرجند

سازمان محیط زیست استان طی جلسه ای با حضور معاون مدیر کل حفاظت محیط زیست از اقدامات سازمان مپ شهرداری بیرجند تقدیر و تشکر کرد.