ساعت :

05:56

تاریخ :

10 مهر 1402

سازمان پسماند شهرداری بیرجند

بازدید اعضای کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان از پناهگاه‎ شهرداری بیرجند