ساعت :

01:23

تاریخ :

2 مهر 1402

سازمان پسماند شهرداری بیرجند

راه‌اندازی تنها سایت پسماند‌ استاندارد شرق کشور در مرکز خراسان جنوبی