ساعت :

02:31

تاریخ :

5 اسفند 1402

سازمان پسماند شهرداری بیرجند

قرنطینه پناهگاه سگ های بلاصاحب شهرداری بیرجند آماده بهره برداری شد.