ساعت :

00:06

تاریخ :

29 خرداد 1403

سازمان پسماند شهرداری بیرجند

قرنطینه پناهگاه سگ های بلاصاحب شهرداری بیرجند آماده بهره برداری شد.