ساعت :

00:08

تاریخ :

2 مهر 1402

سازمان پسماند شهرداری بیرجند

قرنطینه پناهگاه سگ های بلاصاحب شهرداری بیرجند آماده بهره برداری شد.