ساعت :

00:34

تاریخ :

29 خرداد 1403

سازمان پسماند شهرداری بیرجند

نصب و جانمایی کلبه های سبز در سطح شهر

سازمان مدیریت پسماند شهرداری بیرجند در راستای اجرای طرح تفکیک پسماند از مبداء اقدام به نصب و جانمایی کلبه های سبز در نقاط پرجمعیت نمود. بدین صورت که یک کلبه در دانشگاه علوم پزشکی، یک کلبه در استانداری خراسان جنوبی و یک کلبه در خیابان شهید محلاتی، نصب و جانمایی گردید.