ساعت :

12:16

تاریخ :

2 خرداد 1403

سازمان پسماند شهرداری بیرجند

سازمان محیط زیست استان طی جلسه ای با حضور معاون مدیر کل حفاظت محیط زیست از اقدامات سازمان مپ شهرداری بیرجند تقدیر و تشکر کرد.