ساعت :

14:10

تاریخ :

2 خرداد 1403

سازمان پسماند شهرداری بیرجند

بازدید اعضای کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان از پناهگاه‎ شهرداری بیرجند