ساعت :

13:18

تاریخ :

2 خرداد 1403

سازمان پسماند شهرداری بیرجند

راه‌اندازی تنها سایت پسماند‌ استاندارد شرق کشور در مرکز خراسان جنوبی