ساعت :

12:23

تاریخ :

2 خرداد 1403

سازمان پسماند شهرداری بیرجند

قرنطینه پناهگاه سگ های بلاصاحب شهرداری بیرجند آماده بهره برداری شد.