ساعت :

06:43

تاریخ :

26 فروردین 1403

سازمان پسماند شهرداری بیرجند

راه‌اندازی تنها سایت پسماند‌ استاندارد شرق کشور در مرکز خراسان جنوبی