ساعت :

13:49

تاریخ :

2 خرداد 1403

سازمان پسماند شهرداری بیرجند

حضور رئیس و پرسنل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بیرجند در مراسم 12 بهمن ماه

رئیس و پرسنل سازمان مدیریت پسماند (مپ) شهرداری بیرجند با حضور حداکثری در مراسم سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در 12 بهمن ماه شرکت نمودند.