ساعت :

14:09

تاریخ :

2 خرداد 1403

سازمان پسماند شهرداری بیرجند

حضور پرسنل سازمان مپ در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن